Tittel - Din tekst her

Informasjon:
 
Logopedklinikken har mønsteravtale med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
De fleste klienter får derfor dekket behandlingen i sin helhet gjennom HELFO (folketrygden) uten noen form for egenandel.
 
For å få dekket behandlingen gjennom Helfo kreves følgende:
 
1. Henvisning fra spesialist, nevrolog, ønh eller fastlege.
En henvisning må alltid inneholde diagnose ( i henhold til ICPC eller ICD-10). I tillegg må legen i henvisningen understreke at det er behov for oppfølging fra logoped. Henvisningen må være datert og ha legens stempel og underskrift. 
 
2. Avslag fra kommunen.
Man skal alltid først søke om logopedtjenester gjennom kommunen. Kommunen jobber etter opplæringsloven, og logopedtjenester er hjemlet i denne loven. Imidlertid får en del søkere avslag på sin søknad på grunn av kapasitetsproblemer i kommunen. Et slikt avslag er nødvendig dersom logopedtjenestene skal dekkes gjennom HELFO.
 

Oppfyller du disse kriterier kan du oversende dine papirer til

Logopedklinikken
Schiøtz gate 5
4008 Stavanger
 
Logopedklinikken vil så behandle henvendelsen og videresende dokumentasjon til HELFO sammen med en søknad om å få refundert behandlingstimer.
Vi vil også ta kontakt med deg.
 
For mer informasjon: www.helfo.no
 
Vi gjør oppmerksom på at HELFO kun refunderer direkte logopedtimer, og at kommunene i et avslag derfor ikke kan stille krav om at den privatpraktiserende logopeden skal følge kommunenes regler i forhold til krav om dokumentasjon eller samarbeid med øvrige instanser i kommunen. De kan heller ikke bestemme omfanget av logopedtilbudet.

HELFO refunderer heller ikke tapt arbeidstid på grunn av kjøring ut til klientene. Også hos oss er det stor pågang av klientsaker, derfor er tiden vi bruker på kjøring tapt arbeidsfortjeneste. Den tapte arbeidstiden (på grunn av kjøring) må dekkes av klientens kommune.
Vi har følgende satser tur/retur til ulike kommuner (i tillegg faktureres kommunen for km-godtgjørelse og bompenger):

Stavanger: 30 min. (kr 500)
Sandnes: 45 min (Helfos satser pr.01.07.15: kr. )
Gjesdal (Ålgård): 60 min
Klepp: 60 min
Time: 90 min

Andre kommuner: Avtales individuelt.

Vi gjør oppmerksom på at klienten i enkelte tilfeller kan reise i drosje til Shiøtzgate 5 (dekket gjennom pasientreiser), dette vurderes av logoped og drosjen rekvireres i såfall fra oss.
Website Builder drives av  Vistaprint